ANDOUAC vzw

Personeelsvereniging Antwerpse Douane en Accijnzen

STATUTEN

Titel I. Omschrijving van de vereniging (benaming – duur – zetel – doel)

Artikel 1.

1.1. Op 4 mei 2006 werd de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) onder benaming Personeelsvereniging Antwerpse Douane en Accijnzen, kortweg “ANDOUAC” gesticht te Antwerpen. Deze vereniging is ontstaan door feitelijke samensmelting van de “Vriendenkring Antwerpse Douane en Accijnzen (VADA)” en “Douane en Accijnzen Personeelsvereniging (DAP)”.

1.2. De vereniging is niet verbonden met een overkoepelende nationale of regionale organisatie.

1.3. De stichters zijn: Ryckaert Donald, Boden Willy, Moortgat Jan, De Schutter Marc, De Puysseleyr Godelieve, Van Giel Michaël, Schroeven Raymond, Maes Danny.

Artikel 2.

2.1. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden overeenkomstig de statuten. Alleen de algemene vergadering kan over de ontbinding beslissen (zie punt 19.7.).

2.2. Het maatschappelijk jaar, zowel als de boekhouding worden gesloten op 31 december.

Artikel 3.

De zetel van de vereniging is gevestigd op volgend adres: Noordstergebouw, Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 4.

4.1. De vereniging heeft tot doel “de samenhorigheid en de oprechte verstandhouding onder het personeel te bevorderen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten”. De vereniging streeft geen enkel winstgevend doel op zichzelf na en onthoudt zich van elke politieke en syndicale actie.

4.2 Zij heeft ook tot doel in te staan voor de organisatie van manifestaties gesubsidieerd door het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden, Dienst Welzijn van de FOD Financiën, waaronder de uitreiking van de decoraties, pensioenvieringen en Sinterklaasfeesten.

4.3. De activiteiten door de vereniging ingericht, zijn voor alle leden gelijktijdig bestemd en voor iedereen aan dezelfde voorwaarde toegankelijk.

Titel II. Leden

Artikel 5.

De vereniging telt bij de oprichting minstens 3 leden. De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met het overlijden. Indien het aantal leden daalt tot minder dan drie, wordt de vereniging automatisch ontbonden.

Artikel 6.

6.1. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

6.2. Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering twee vereffenaars aanduiden die het passief van de vereniging zullen aanzuiveren en het actief te gelde zullen maken. Het actief zal worden overgemaakt aan een belangloos doel zijnde het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden, Dienst Welzijn van de FOD Financiën.

Artikel 7.

7.1. De oprichters zijn de eerste leden.

7.2. Al de personeelsleden ongeacht functie of statuut, met standplaats in de gewestelijke directie Antwerpen, kunnen lid worden van de vereniging. Leden die om welke reden ook een standplaats buiten deze directie krijgen mogen lid blijven. De gepensioneerde leden kunnen eveneens lid blijven. Uitzonderingen dienen te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

7.3. Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging en worden zij geacht deze te kennen.

7.4. De leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten behoudens deze waarvoor het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden, Dienst Welzijn van de FOD Financiën bijzondere subsidies verleent. Hier geldt de voorwaarde van minstens vijf jaar voorafgaandelijk lidmaatschap. Deze laatste voorwaarde is echter niet van toepassing bij deelneming aan Sinterklaasfeesten door nieuw aangeworven ambtenaren die onmiddellijk lid worden van de vereniging.

Artikel 8.

8.1. Het lidgeld, een jaarlijks te betalen vast bedrag, wordt ieder jaar bepaald na bespreking in de Algemene Vergadering (zie Titel IV). De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximaal 20 euro. De Raad van Bestuur reikt aan ieder lid een lidkaart uit en houdt een ledenregister bij.

8.2 Het lidgeld wordt vereffend door: betaling aan de penningmeester, storting op de financiële rekening van de vzw.

Artikel 9.

9.1. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het moet dit meedelen aan het adres van de vereniging. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

9.2. De Algemene Vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten (zie punten 16.1. en 19.3.)

9.3. De Raad van Bestuur kan een lid schorsen in afwachting dat over zijn uitsluiting wordt beslist tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Titel III. Bestuur

Artikel 10.

10.1. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Dit bestuur bestaat uit minimum drie en maximum tien leden. De Raad van Bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging. Zij is niet bevoegd voor de aangelegenheden die bij wet zijn toegewezen aan de bevoegdheid van de Algemene Vergadering (zie punt 16.1). De bestuurders bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies van: voorzitter, secretaris, penningmeester.

10.2. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter.D e voorzitter is tevens gehouden de Raad van Bestuur bijeen te roepen indien minstens twee bestuurders daarom verzoeken.

10.3. De Raad van Bestuur komt ten minste één maal per semester bijeen.

10.4. De bestuurders worden tot de vergadering uitgenodigd door de secretaris.

10.5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien deze afwezig is, door respectievelijk de secretaris of penningmeester.

10.6. Om geldig te vergaderen moeten minstens drie bestuurders aanwezig zijn. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid. In geval van gelijkheid van stemmen vervalt de stem van de voorzitter (of zijn vervanger).

10.7. De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door tenminste twee bestuurders.

Artikel 11.

De bestuurders krijgen een mandaat voor vier jaar. Zo een bestuurder zich niet meer herkiesbaar wil stellen of ontslag wenst, moet hij dit schriftelijk melden aan de voorzitter. Een bestuurder wordt bovendien als ontslagnemend beschouwd indien hij op drie opeenvolgende vergaderingen, zonder grondige reden, afwezig blijft. De bestuurders worden gekozen of herkozen op de jaarlijkse algemene vergadering. Elk regelmatig ingeschreven lid van “ANDOUAC vzw” kan zich voor één van de bestuursfuncties kandidaat stellen, mits schriftelijke mededeling aan de secretaris, uiterlijk veertien dagen voor de algemene vergadering. Indien er geen nieuwe kandidaten zijn worden de uittredende en herkiesbare bestuurders voor een nieuwe termijn aangesteld. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering (cfr. Artikel 19.2)

Artikel 12.

Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag, afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door artikel 10 moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.

Artikel 13.

13.1. De penningmeester is ertoe gehouden alle ontvangsten te storten op een rekening op naam van “ANDOUAC vzw” bij één of meer financiële instellingen. Hij moet er tevens voor zorgen dat hij niet meer baar geld in zijn bezit houdt dan normaal nodig is. Door het verlenen van de vereiste bankvolmachten zullen, benevens de penningmeester, ook de voorzitter en de secretaris over het tegoed op de rekening kunnen beschikken. De penningmeester neemt hiervoor de vereiste maatregelen. De penningmeester is ertoe gehouden alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig bij te houden. Hij houdt daartoe een “debet-krediet”-boekhouding volgens het neergelegd model.

13.2. Geen enkele bestuursfunctie is bezoldigd.

Titel IV. Algemene Vergadering

Artikel 14.

14.1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen na beslissing van de Raad van Bestuur of wanneer tenminste een vijfde van de leden hierom verzoekt, maar minstens één keer per jaar. Die jaarlijkse vergadering vindt bij voorkeur plaats tijdens het eerste trimester.

14.2. De oproeping tot de Algemene Vergadering moet ondertekend zijn door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders.

14.3. Elk lid moet tenminste 8 dagen vóór de vergadering worden bericht met de vermelding van plaats, datum en uur van de vergadering. Elk onderwerp dat zal behandeld worden op de vergadering moet in deze uitnodiging vermeld staan. Op de agenda kunnen naast de wettelijk voorziene punten, enkel punten aangebracht worden die door tenminste één twintigste van de leden werden ondertekend.

Artikel 15.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Raad van Bestuur en alle leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze afwezig is, door respectievelijk de secretaris of penningmeester. Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 16.

16.1. De Algemene vergadering is bevoegd voor: de benoeming en afzetting van bestuurders (art. 19.2.), de uitsluiting van leden (art. 19.3.), het treffen van sancties tegenover een bestuurder (art. 19.4.), de goedkeuring van de begroting en rekening, de wijziging van de statuten (art. 19.5.), de wijziging van het doel van de vereniging (art. 19.6.), de ontbinding van de vereniging (art. 19.7.), de kwijting aan de bestuurders.

16.2. Verdere punten die op de agenda worden geplaatst zijn: verslag van de secretaris over de werking van het voorbije jaar, verslag van de penningmeester over de boekhouding van het voorbije jaar, bespreking van de werking en de activiteiten die tijdens het volgende werkingsjaar zullen georganiseerd worden op voorstel van de aanwezigen (bestuurders en leden).

Artikel 17.

Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of door twee andere bestuurders indien de voorzitter en/of secretaris afwezig of verhinderd zijn.

Artikel 18.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd aan derden worden op dezelfde wijze ondertekend.

Artikel 19.

19.1. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger. De stemming kan geheim blijven indien een gewone meerderheid van de vergadering dit nodig acht.

19.2. Voor het benoemen en afzetten van bestuurders is een gewone meerderheid vereist. Een bestuurder mag evenwel niet deelnemen aan de stemming waarbij beslist wordt over zijn afzetting. Na de afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe bestuurder. Dit is zelfs verplicht indien door de afzetting het aantal bestuurders lager komt te liggen dan het in artikel 10 voorgeschreven aantal. Tot staving van de afzetting van een bestuurder en/of benoeming van een nieuwe bestuurder wordt een uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering overhandigd aan de belanghebbende derden. Dit uittreksel wordt ondertekend overeenkomstig artikel 18.

19.3. Een twee derde meerderheid van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

19.4. Al de bestuurders hebben dezelfde rechten en plichten. Zij zijn ertoe gehouden hun taak naar behoren te vervullen. Indien zij hieraan niet voldoen kan op de eerstvolgende algemene vergadering de afzettingsprocedure, voorzien in art. 19.2, ingezet worden.

19.5. Voor elke wijziging van de statuten moeten tenminste twee derde van de leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, die niet binnen een termijn van vijftien dagen mag worden gehouden. Deze tweede vergadering kan een beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De beslissing van de algemene vergadering moet worden genomen met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

19.6. Tot wijziging van het doel is een vier vijfde meerderheid vereist.

19.7. Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het vermogen (conform artikel 6) moeten tenminste twee derde van de leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, die niet binnen een termijn van vijftien dagen mag worden gehouden. Deze tweede vergadering kan een beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De beslissing van de algemene vergadering moet worden genomen met vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

19.8. Elk lid kan op eenvoudig verzoek aan de Raad van Bestuur inzage krijgen in alle notulen en stukken die betrekking hebben op de beslissingen die door de vereniging genomen werden.

Titel V. Problemen binnen de vereniging.

Artikel 20.

Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in gedrang komt, kan de blokkering van de bankrekening(en) voor verdere verrichtingen worden gevraagd door tenminste twee bestuurders gezamenlijk. Elk lid van de vereniging – dat geen bestuurder is – kan individueel niet de blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd. De leden van de vereniging kunnen binnen de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de bankrekeningen te blokkeren. In dat geval wordt een uittreksel uit de notulen van de vergadering aan de bank overhandigd overeenkomstig artikel 19.2. Voor de deblokkering van de bankrekeningen is een beslissing van de Algemene Vergadering noodzakelijk tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.

Titel VI. Allerlei

Artikel 21.

Alle onvoorziene gevallen, feiten en aangelegenheden worden door de Raad van Bestuur beslecht.

 

Opgemaakt te Antwerpen en goedgekeurd op de oprichtingsvergadering van 4 mei 2006.