Huishoudelijk reglement

1. De leden van ANDOUAC vzw worden, overeenkomstig de wet op de vzw´s, onderscheiden als volgt:
effectieve of vaste leden: leden die in het ledenregister zijn opgenomen. Dit register moet worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel. Deze leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Als effectieve of vaste leden worden beschouwd: de stichters van de vereniging, de bestuurders en de leden die op de oprichtingsvergadering aanwezig waren.
toegetreden leden: alle andere gewone leden die aangesloten zijn bij ANDOUAC vzw en het jaarlijks lidgeld betalen. Alhoewel zij geen stemrecht hebben, worden deze leden uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De uitnodiging daartoe gebeurt door de Raad van Bestuur. Zij kunnen, net als de effectieve of vaste leden, op schriftelijk verzoek, ten allen tijde inzage krijgen van de beslissingen die genomen worden door de Raad van Bestuur. Elk toegetreden lid dat als vast lid wenst aangemerkt te worden kan dit doen op eenvoudig verzoek bij één der bestuurders.

2. De in functie zijnde gewestelijk directeur van de gewestelijke directie Antwerpen of zijn afgevaardigde wordt principieel gevraagd om binnen de vereniging een louter ceremoniële functie te vervullen bij bepaalde manifestaties, ingericht door of in samenwerking met de vereniging. Het gaat hierbij o.a. om het uitreiken van eretekens op vieringen van gedecoreerde en gepensioneerde ambtenaren.

3. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door ´afgevaardigden´. Dit zal onder meer het geval zijn voor het innen van de lidgelden en de verkoop van de steunkaarten.

4. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of door twee andere bestuurders.

5. Tijdens de Algemene Vergadering verkiezen de deelnemers jaarlijks twee leden die belast worden met een intern nazicht van de gevoerde boekhouding. Deze worden gekozen uit de kandidaturen die worden ingediend op de Algemene Vergadering. Het nazicht vindt plaats zo kort mogelijk na de afsluiting van het voorbije boekjaar. De verkozen leden brengen op de daaropvolgende Algemene Vergadering verslag uit van hun nazicht. Op basis van dit verslag kan de Algemene vergadering dan al of niet kwijting verlenen aan de bestuurders.

6. Voor uitgaven boven de 1.000 euro dienen tenminste twee bestuurders de beslissing of de overschrijving te ondertekenen.

7. Omwille van interne orde wordt de uitnodiging tot de Algemene vergadering tenminste 14 dagen op voorhand verzonden i.p.v. de wettelijk voorziene 8 dagen. Enkel in geval van dringende aangelegenheden kan de termijn teruggebracht worden tot de wettelijk voorziene termijn (van 8 dagen).

8. De vereniging zal een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten teneinde haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te dekken.

9. Door haar aansluiting bij de Vriendenbond van Financiën bekomt de vereniging mogelijk subsidies van de F.O.D. Financiën.

10. De subsidies verkregen voor de organisatie van feestelijkheden ten behoeve van gedecoreerden en/of gepensioneerden die geen lid zijn van de vereniging, moeten in een aparte kolom van de boekhouding van de vzw worden geboekt. De bekomen tegoeden mogen principieel voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan de organisatie van feestelijkheden voor gedecoreerden en/of gepensioneerden.