Algemene Vergadering

   

ANDOUAC vzw

Personeelsvereniging Antwerpse Douane en Accijnzen

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Geachte,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de “Algemene Vergadering” die zal gehouden worden in het OPF Dennenburg te Kapellen, Graaf Henri Cornetlaan 6

op: Vrijdag 24 januari 2020 om 17u00.

Dagorde

1. Verwelkoming.

2. Verslag van de secretaris over de activiteiten van het afgelopen jaar.

3. Verslag van de penningmeester boekhouding van het voorbije jaar.

4. Verslag van de commissarissen van de boekhouding.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Bespreking en goedkeuring van de begroting, bepaling van het lidgeld.

5. Bespreking praktische werking van de vereniging en van de activiteiten die tijdens het volgende werkingsjaar zullen georganiseerd worden.

6. Aanduiding commissarissen voor nazicht van de boekhouding 2020

U kunt nog schriftelijke punten aanbrengen voor de agenda indien deze worden mee ondertekend door minstens 5 stemgerechtigde leden (art.14.3 Statuten).

Deze punten dienen op het secretariaat toe te komen uiterlijk op 10 januari 2020, zodat de aangepaste agenda tijdig kan worden verzonden aan de deelnemers.

Indien u niet aanwezig kan zijn op deze belangrijke vergadering mag u zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid.

Let wel: ieder lid kan slechts één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen (art. 15 Statuten).

Indien u aanwezig zult zijn op de Algemene Vergadering gelieve dit te laten weten, kwestie van organisatie, aan pascale.waghemans@minfin.fed.be – tel: 0257 77197

Aansluitend volgt een korte nieuwjaarsreceptie.

 

De voorzitter

 

Donald Ryckaert